متن آهنگ ضد گلوله کاوه آفاق

یازار :

+0 به یه ن


متن آهنگ
 ضد گلوله کاوه آفاق

اینجاست کنج خونه م 
خسته ام از خود از آدم و عالم
اینجاست کنج خونه م 
که در و دیوار ندارن روزن

اینجاست اما اینجاست
که به آنی به خود می آیم
اینجاست روز رویاست 
آماده باشین که من می آیم

اینجاست آری اینجاست
این خاک و میدان ، من عشقم اینجاست
اینجاست اوجم اینجاست
اینجا کلاس شکار ترساست

اینجا آری اینجا 
رو داغ شن ها شنا خواهم کرد
اینجاست آری اینجاست
که منو و ترسام وداع خواهیم کرد


  • [ ]